ក្រុមហ៊ុនផលិត PCB ប្រកួតប្រជែង

blinded hole board

ក្តាររន្ធដែលពិការភ្នែក

ក្តារបន្ទះ 8 ស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 2.40mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

ក្តាររន្ធដែលបិទភ្នែក និងកប់ជាមួយនឹងរន្ធខួងឡាស៊ែរ

ក្តារបន្ទះ 6 ស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 1.80mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG