ក្រុមហ៊ុនផលិត PCB ប្រកួតប្រជែង

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 មាសរឹង PCB

បន្ទះពីរស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 1.6mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

បន្ទះមាស PCB ជាមួយសម្ភារៈ CEM-3

ក្តារមួយស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 1.2mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG